Algemene voorwaarden

Brenda’s VIP PAS

Welkom bij Drogisterij Brenda en dank u voor uw interesse in onze Brenda’s VIP PAS. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om een helder overzicht te bieden van de regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de VIP PAS binnen ons spaarsysteem. Wij moedigen u aan deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen om een goed begrip te krijgen van uw rechten en verplichtingen. Door gebruik te maken van de VIP PAS, gaat u akkoord met deze voorwaarden, welke ontworpen zijn om zowel uw ervaring als die van alle andere klanten te verbeteren.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met een hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Drogisterij Brenda: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Asselsestraat 132, 7311 ET te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88932621.
 2. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan het spaarsysteem deelneemt of wenst deel te nemen en daarvoor over een VIP PAS beschikt c.q. daarvoor een VIP PAS aanvraagt.
 3. Spaarsysteem: het door Drogisterij Brenda georganiseerde spaarsysteem waarmee de Consument middels de VIP PAS spaarpunten kan sparen en verzilveren bij aankopen in onze winkel.
 4. VIP PAS: de spaarpas waarmee in het kader van het Spaarsysteem spaarpunten kunnen worden gespaard.
 5. Apeldoornse Stadspas: een pas uitgegeven door de gemeente Apeldoorn die gebruikt wordt voor het toegankelijk maken van diverse stedelijke voorzieningen en kortingen, inclusief regelingen zoals RegelRecht en mantelzorgvergoedingen. Deze pas kan niet worden gecombineerd met de VIP PAS van Drogisterij Brenda voor het sparen of verzilveren van punten binnen het Spaarsysteem.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke deelname aan het Spaarsysteem door een Consument.
 2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.
 3. Het aanbod van onze winkel voor deelname aan het Spaarsysteem is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van VIP PASsen.
 4. Voor deelname aan het Spaarsysteem is vereist dat de Consument officiële woonplaats heeft in Nederland.
 5. U kunt onze VIP PAS in onze winkel verkrijgen bij een aankoop van minimaal 25 euro. Het wordt de Consument om verschillende redenen ten zeerste aangeraden zijn VIP PAS op de website www.drogisterij-brenda.nl of middels Brenda’s VIP-app te registreren. De Consument staat ervoor in dat hij alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens juist en volledig verstrekt.

ARTIKEL 3. | HET SPAARSYSTEEM

 1. Op vertoon van een geldige VIP PAS bij aankopen vanaf 10 euro, worden gratis spaarpunten gespaard. Elke 10 euro vertegenwoordigt één spaarpunt. Bij besteding worden bestede euro’s naar beneden afgerond op hele euro’s. Indien de Consument bijvoorbeeld € 10,80 besteedt, wordt één spaarpunt gespaard. Gespaarde spaarpunten kunnen op vertoon van de VIP PAS worden verzilverd bij aankopen, waarbij één spaarpunt kan worden opgespaard en spaarpunten kunnen worden ingewisseld op kortingen.
 2. VIP PASsen kunnen voor het sparen en ter verzilvering op de daartoe aangewezen wijze ook worden vertoond middels onze app.
 3. Spaarpunten kunnen uitsluitend worden gespaard en verzilverd bij aankopen in onze winkel.
 4. Sparen en verzilveren van spaarpunten tegelijkertijd is niet mogelijk.
 5. Spaarpunten kunnen niet met terugwerkende kracht worden gespaard of verzilverd. Wanneer de VIP PAS bij een aankoop niet wordt getoond overeenkomstig lid 1 of lid 2, kunnen nadien geen spaarpunten meer worden bij- of afgeschreven.
 6. In geval een VIP PAS wordt opgewaardeerd aan de hand van een vouchercode, zijn vouchercodes tot 12 maanden na de datum van uitgifte daarvan geldig.
 7. Meerdere VIP PASsen kunnen op verzoek van de rechtmatige houders daarvan aan elkaar worden gekoppeld waarbij het saldo op de VIP PASsen wordt verrekend en wordt toegepast op de VIP PAS die geldig blijft. De overige VIP PASsen waarop het verzoek betrekking heeft, komen dan te vervallen. Het bedoelde verzoek kan middels het contactformulier op de website drogisterij-brenda.nl of in onze winkel worden ingediend. Drogisterij Brenda behoudt zich het recht voor het verzoek af te wijzen.
 8. Inwisselen van Spaarpunten:
  • Consumenten kunnen gespaarde punten inwisselen voor kortingen op producten naar keuze, volgens de volgende staffel: 5 punten geven recht op 5% korting, 10 punten op 10% korting, en 15 punten op 15% korting op één product. Een hoger aantal punten kan niet worden ingewisseld voor een hogere korting dan 15%.
  • Naast deze kortingen kunnen punten ook worden ingewisseld voor speciale aanbiedingen, welke worden beschreven in de Brenda VIP App en op de website drogisterij-brenda.nl/deals.
  • Standaard kortingen op vaste merken, beschikbaar via de Brenda VIP App en op de website, vereisen geen inwisseling van punten en zijn beschikbaar voor alle houders van een VIP PAS.


ARTIKEL 3A. | UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

 1. VIP PAS kan niet worden gecombineerd met de Apeldoornse Stadspas en VVV Cadeaubonnen voor het sparen of verzilveren van punten binnen het Spaarsysteem.
 2. Voedingsproducten en geneesmiddelen zijn uitgesloten van deelname aan het Spaarsysteem. Voor deze producten kunnen geen spaarpunten worden gespaard of verzilverd.
 3. Spaarpunten kunnen niet worden ingewisseld voor producten of diensten die specifiek door Drogisterij Brenda van deelname zijn uitgesloten. De specifieke producten en diensten die van deze regel zijn uitgesloten, worden nader gespecificeerd in de Brenda VIP App en op de website van Drogisterij Brenda.


ARTIKEL 4. | PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die de Consument in het kader van het Spaarsysteem verstrekt, worden opgenomen in een centrale database die met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt beheerd door of namens Drogisterij Brenda. De verwerking van persoonsgegevens van de Consument is nodig om de verplichtingen in het kader van het Spaarsysteem tegenover de Consument na te kunnen kopen, alsook voor het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en om de Consument te kunnen informeren over aanbiedingen in onze winkel.


ARTIKEL 5. | CORRECTIE BIJ FOUTEN EN VERGISSINGEN

 1. Drogisterij Brenda behoudt zich het recht voor correcties in het saldo van de VIP PAS door te voeren in geval van ten onrechte bij- of afgeschreven spaarpunten. Bij fouten of vergissingen in het nadeel van de Consument is de eigenaar van Drogisterij Brenda het eerste aanspreekpunt. Wij zullen ons inspannen de fout of vergissing zelf te herstellen.
 2. Indien sprake is van een fout of vergissing die niet kan worden verrekend met het saldo op de VIP PAS en deze fout of vergissing een waarde betreft van meer dan 100 spaarpunten, is de Consument verplicht het onterecht ontvangen voordeel terug te betalen.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING DEELNAME

 1. De Consument kan zijn deelname aan het Spaarsysteem te allen tijde beëindigen. De spaarpunten die op het moment van beëindiging op de VIP PAS staan, kunnen, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, nog worden verzilverd tot 24 maanden na beëindiging van de deelname.
 2. Drogisterij Brenda behoudt zich het recht voor om VIP PASsen waarop gedurende ten minste 24 maanden geen spaarpunten zijn bij- of afgeschreven, te laten vervallen.
 3. Bij bedrog, onvolledige of onjuiste informatieverschaffing, overtreding van deze algemene voorwaarden, of ander handelen dat Drogisterij Brenda schade berokkent, is Drogisterij Brenda gerechtigd om, onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang de deelname van de Consument aan het Spaarsysteem te beëindigen en het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel geleden schade als gevolg van een aan de Consument toerekenbare omstandigheid.
 4. Drogisterij Brenda kan te allen tijde de exploitatie van het Spaarsysteem beëindigen. De Consument zal hierover ingelicht worden. Gespaarde spaarpunten kunnen in dit geval binnen een nader te bepalen redelijke periode worden verzilverd.
 5. Vervallen spaarpunten komen ten goede van Drogisterij Brenda.

ARTIKEL 7. | VERLIES EN DIEFSTAL

 1. De houder van een VIP PAS die de VIP PAS bij een aankoop toont, wordt geacht de rechthebbende van de VIP PAS te zijn. Voor verlies of diefstal van de VIP PAS is Drogisterij Brenda niet aansprakelijk.
 2. Bij verlies of diefstal dient de Consument dit zo spoedig mogelijk te melden aan Drogisterij Brenda, waarna wij ons inspannen de VIP PAS te blokkeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de pas voorafgaand aan deze blokkering .


ARTIKEL 8. | CORRESPONDENTIE EN GESCHILLEN

 1. Correspondentie met betrekking tot het Spaarsysteem, evenals wijzigingen in de persoonsgegevens van de Consument, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres van Drogisterij Brenda (informatie@drogisterij-brenda.nl)
 2. Geschillen met betrekking tot het Spaarsysteem kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan Drogisterij Brenda via hetzelfde e-mailadres.